တရုတ်တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေအခွန်ပဳျပင္ေျပာင္းလဲထိရောက်သောတယောက်ဇန္နဝါ ၂၀၁၉