ကိုဘယ်လိုလက်ထပ်ရန်အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ:လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများလုပ်ထုံးလုပ်နည်း